pardakhte khesarat

 

        

نام مدرک :

دستورالعمل مکانیزم پرداخت خسارت خواب خودرو          به مشتری

Customers’ Loss Payment

 

                                                                          

کد مدرک :I-8/2-19

شماره بازنگری : یک

تعداد صفحات : 5 صفحه

 

 

محل نگهداری مدرک :

 

 

 

مهر اعتبار

 

تهيه کننده

تاييد کننده  

تصويب کننده

 

نام

وحيد محمد زاده

عليرضا توكلي

علي عسگري

سمت

کارشناس امور نمایندگی  ها

رئیس سازمان خدمات

 پس از فروش

نماینده مدیریت

تاريخ

28/02/94

28/02/94

29/02/94

 

امضاء

 

 

 

 

 

 

رديف

شرح تغییرات

شماره صفحه

شماره و تاريخ بازنگري

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تغییر در هدف ،مسئولیتها و روش اجرا

کلیه صفحات

یک-29/02/94

 

 

 

 

 

1 - هدف

هدف از تدوین اين دستورالعمل نحوه پرداخت خسارت توقف خودرو به مشتریان جهت جبران خسارت و جلب رضایت و برآورده سازی حقوق مشتریان می باشد.

 

2- محدوده کاربرد

اين دستورالعمل جهت کاربرد در کلیه نمایندگیهای خدمات پس از فروش می باشد .

 

3- مراجع

3-1-  الزامات استاندارد                                                    ISO/TS 16949 : 2009

3-2-  نظامنامه كيفيت مرکز بهمن دیزل                                                             QM

3-3- دستورالعمل زمان تعمیرات خودرو                                                     I-8/2-13

3-4- دستورالعمل شرایط و ضوابط خدمات پس از فروش صنعت خودرو

3-5- آیین نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو

 

4- مسئولیت ها

4-1- کلیه نمایندگی های خدمات پس از فروش موظف به اجرای این دستورالعمل می باشند.

4-2- مسئول امور مشتریان سازمان خدمات پس از فروش مسئولیت نظارت بر اجرای دستورالعمل توسط نمایندگیها را برعهده دارد.

4-3- ریاست سازمان خدمات پس از فروش مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل را برعهده دارد.

 

5- تعاریف

-

 

6- روش اجرا

6-1- شرائط پرداخت خسارت خواب خودرو به مشتری:

الف- مطابق با آخرین ویرایش آیین نامه اجرائی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان برای کلیه خودروهای سنگین به ازاء هر روز توقف مازاد بر دو روز کاری یا زمان استاندارد تعمیرات مطابق با جدول استاندارد زمانی دستورالعمل زمان تعمیرات خودرو با کد   I-8/2-13 به مقدار یک هزارم (0.001) قیمت خرید خودرو (فاکتور خرید) توسط کلیه نمایندگیهای مجاز خدمات پس از فروش خسارت خواب خودرو به مشتری پرداخت می شود

ب- در صورتی که توقف خودرو بیش از یکماه به طول انجامد با موافقت کتبی مشتری برای هر روز توقف خودرو مازاد بر یکماه کلیه نمایندگیهای مجاز خدمات پس از فروش ملزم به پرداخت دو ده هزارم0.0002 قیمت خرید خودرو علاوه بر مقدار قبلی می باشد.

یادآوری 1: در خصوص مواردی که تواق کتبی بین نمایندگیهای مجاز خدمات پس از فروش و مشتری مبنی بر زمان تعمیرات صورت پذیرد ، ملاک پرداخت خسارت خواب خودرو ، اتمام زمان مورد توافق می باشد.

یادآوری 2: مدت زمان خواب خودرو برای پرداخت خسارت بعد از دو روز کاری ، برای کلیه روزهای توقف خودرو در نمایندگی (اعم از تعطیل و غیر تعطیل بدون در نظر گرفتن فرایندهای داخلی شرکت بهمن دیزل و نمایندگیهای مجاز خدمات پس از فروش) شروع و در روزی که نمایندگی مجاز پس از انجام تعمیرات لازم ، آمادگی تحویل خودرو به مصرف کننده را اعلام می نماید ، خاتمه می یابد.

یادآوری 3:  در صورت مراجعه مشتری به همان نمایندگی مجاز و یا هر یک از نمایندگیهای دیگر ، برای بار دوم ، برای رفع ایراد تکراری ، زمان خواب خودرو از بدو تاریخ پذیرش خودرو برای پرداخت خسارت محاسبه می گردد.

یادآوری 4:  شرکت بهمن دیزل موظف است در صورتی که مدت خواب خودرو بیش از یک ماه باشد ، مدت یاد شده را به زمان دوره گارانتی (تضمین) خودرو مربوطه اضافه نماید.

6-2-نحوه محاسبه خسارت : در زمان تحویل خودرو به مشتری ، محاسبات خسارت خواب خودرو در نرم افزار جامع خدمات پس از فروش مطابق جدول ذیل انجام و در فاکتور مربوطه اعمال می گردد.

تعداد روزهای توقف مازاد بر زمان تعمیرات(X) = (  تاریخ پذیرش خودرو - تاریخ صدور رسید) - (حداکثر زمان مجاز تعمیرات خودرو مربوطه)

 

خسارت توقف خودرو=  (0.0007قیمت خودرو )X×

اگر (X) 1 تا 30 روز 

خسارت توقف خودرو=  (0.0007قیمت خودرو) × 30  + (0.0009قیمت خودرو)×) 30X-)

اگر (X) بیشتر از  30 روز

 

 

6-3-چگونگی پرداخت خسارت به مشتریان: در صورتی که در فاکتور صادره به واسطه اعمال هزینه خسارت خواب خودرو ، مشتری از نمایندگیهای مجاز خدمات پس از فروش بستانکار گردد، نمایندگی مربوطه موظف به پرداخت نقدی مابه التفاوت حداکثر تا یک هفته پس از زمان صدور فاکتور می باشد.

 

 

7- مدارک ذیربط وپیوستها

دستورالعمل زمان تعمیرات خودرو                                    

I-8/2-13

جدول  استاندارد زمانی

 

 


تاريخ بروز رساني : چهارشنبه ساعت 11:38 95/01/18